Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją

Krótka charakterystyka kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację „Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją” samodzielnie, w oparciu o zgromadzone dane, identyfikuje cele strategiczne organizacji, wykorzystując narzędzia analizy biznesowej (np. mapa procesów), ustala potrzeby związane z procesem cyfryzacji, a także ustala parametry projektu takie jak: budżet projektu, rozwiązania technologiczne (techniczne), harmonogram poszczególnych prac wraz z momentami kluczowymi, zgodnie z którymi należy zweryfikować początkowe założenia projektu. Uzyskuje zgodę organu, któremu podlega, na rozpoczęcie prac nad transformacją cyfrową. Określa interesariuszy i ich potencjalny wpływ na realizację projektu. Ponadto zapewnia komunikację z interesariuszami, w tym konsultuje wdrażane rozwiązania z ich perspektywy oraz wspiera motywację i zaangażowanie poszczególnych interesariuszy w projekt. Osoba posiadająca tę kwalifikację przygotowuje wymagania dotyczące kompetencji koniecznych do rozwinięcia organizacji oraz komunikację wewnątrz, jak i na zwnątrz organizacji w zakresie zmian organizacyjnych wynikających z wdrożenia nowych rozwiązań cyfrowych. Samo- dzielnie lub w porozumieniu z zespołem realizującym projekt cyfryzacji określa metodykę pracy projektowej i określa miary sukcesu i kluczowe etapy działania. Dokonuje ewaluacji wdrożonych rozwiązań.

Około 120 godziny szkolenia

BT ważność certyfikatu

Przyszłościowe kompetencje

Informacje o kwalifikacji

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji

Zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji „Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją” mogą być:
● pracownicy i menedżerowie organizacji odpowiadający za wdrożenia rozwiązań cyfrowych w ich działach (np. dział personalny, finanse, logistyka, sprzedaż, marketing, produkcja).
● pracownicy i menedżerowie organizacji odpowiadający za wprowadzanie zmian z wykorzystaniem technologii informatycznych,
● specjaliści IT, którzy zaangażowani są w proces programowania oraz zatwierdzania rozwiązań cyfrowych w organizacjach,
● analitycy biznesowi przygotowujący założenia projektów cyfrowych na rzecz firm IT,
● osoby aktywnie działające na rynku Venture Capital (akceleratory, fundusze inwestycyjne),
● analitycy biznesowi oraz eksperci zewnętrzni przygotowujący założenia projektów cyfrowych.

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Kwalifikacja pełna z poziomem 6 PRK (lub wyższym)

Zapotrzebowanie na kwalifikację

Transformacja cyfrowa to kompleksowy proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Proces ten zachodzi na każdym szczeblu organizacji m.in. w sprzedaży, obsłudze klienta, finansach czy produkcji. W centrum tego procesu znajduje się człowiek i jego potrzeby, które wymagają od organizacji zmiany dotychczasowego modelu operacyjnego, a często nowego podejścia do swoich produktów i usług.
Wyniki badań prowadzonych przez firmę doradczą Deloitte (2018) pokazują, że cyfrowe środowisko biznesowe różni się zasadniczo od tradycyjnego. Organizacje dojrzałe cyfrowo mają świadomość tych różnic i modyfikują metody uczenia się oraz zarządzania organizacją, tak aby zaadaptować się i odnieść sukces na szybko zmieniającym się rynku. Z badań wynika, że zmiana sposobu podejmowania decyzji, eksperymentowanie, testowanie różnych rozwiązań przez pracowników coraz niższych szczebli jest kluczowe dla rozwoju organizacji, jednak w chwili obecnej pracownicy otrzymują niewielkie wsparcie ze strony organizacji pod kątem rozwijania swoich umiejętności cyfrowych i wykorzystania ich w rozwijaniu sprawności i innowacyjności działania organizacji. Raporty Deloitte (2016, 2018) wskazują również, że ciągły rozwój i szkolenie pracowników jest niezbędne w cyfrowym środowisku.
Jednym z najważniejszych problemów, z jakim borykają się firmy jest brak liderów takiego procesu transformacji, którzy nie tylko posiadaliby wiedzę biznesową czy technologiczną, ale przede wszystkim posiadaliby odpowiednią wiedzę psychologiczną.
Dzisiejsze organizacje muszą zdobywać wiedzę w drodze eksperymentowania, co oznacza, że muszą tworzyć systemy wsparcia pracowników, które uwzględniają ryzyko i wnioski płynące z porażek. Liderzy zespołów muszą rozumieć procesy uczenia się zachodzące w środowisku cyfrowym oraz zmiany w relacjach międzyludzkich i wzorcach komunikowania się pomiędzy pracownikami wywołane wprowadzaniem technologii cyfrowych. Średnie firmy, firmy rodzinne, firmy będące w procesie sukcesji itp. stoją przed wyzwaniem / koniecznością transformacji cyfrowej. Tradycyjne firmy handlowe bez zaistnienia w sieci są narażone na ograniczenie dostępu do rynku, marginalizację, a nawet bankructwo. Dane dotyczące handlu internetowego wskazują, że dotychczasowe formy sprzedaży i promocji przestają mieć kluczowe znaczenie. Bez wykorzystania technologii ICT trudno jest sobie wyobrazić efektywnie funkcjonujące przedsiębiorstwo. Rynek globalny wymusza działania i zmianę w tym obszarze. Zakres dostępnych rozwiązań cyfrowych i potrzeby organizacji wymagają skrócenia procesu decyzyjnego w oparciu o wiarygodne dane.
Respondenci badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte Digital (2018) mają świadomość, że na cyfrowym rynku potrzebni są lepsi liderzy, a jednocześnie uważają, że ich spółki powinny zintensyfikować działania mające na celu poszerzanie umiejętności przywódczych. Około 72% jest zdania, że ich przedsiębiorstwa powinny poszukać nowych liderów, jeśli chcą odnieść sukces w erze cyfrowej. Mniej niż połowa respondentów (35%) twierdzi, że ich przedsiębiorstwo w chwili obecnej skutecznie przygotowuje liderów, rozwijając u nich umiejętności niezbędne do kierowania organizacją w środowisku cyfrowym. Podobny wynik uzyskano w skali globalnej: średnio tylko 38% respondentów uznało, że ich przedsiębiorstwa potrafią kształcić właśnie takich liderów.
Kompetencje z zakresu wsparcia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach nie są jednak dobrze opisane ani określone. Firmy poszukujące liderów transformacji cyfrowej nie posiadają spójnych kryteriów opisujących takie kwalifikacje. Istnieje potrzeba opisania takich kwalifikacji – zwłaszcza w obliczu rosnącego zapotrzebowania na menedżerów średnich i wyższych szczebli, którzy byliby w stanie pełnić taką rolę przy rosnącej skali cyfrowej transformacji jaka zachodzi zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach.
Większość dostępnych na rynku szkoleń dotyczy problematyki zarządzania projektami informatycznymi ( Strojny, Szmigiel 2015) praktycznie żadne z nich nie uwzględnia problemów transformacji cyfrowej jakie są kluczowe dla organizacji – przekonywanie pracowników, wdrażanie do nowego sposobu komunikowania itp.
Prognoza:
W 2017 r. 12,3% przedsiębiorstw w Polsce zatrudniało specjalistów z dziedziny ICT , a największą aktywność w tym zakresie wykazały podmioty duże (73,5%). Z badania PwC natomiast wynika, że tylko 44 proc. firm średnich i dużych można uznać za dostatecznie dojrzałych cyfrowo – to poniżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej (47 proc.) i świata (53 proc.). Oznacza to bardzo duży potencjał i zapotrzebowanie na pracowników i kierowników transformacji cyfrowej. W samej tylko polskiej gospodarce braki specjalistów związanych z cyfryzacją ocenia się na około 50 tysięcy osób – i tendencja ta jest rosnąca. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, w ciągu ostatniej dekady zapotrzebowanie na specjalistów tego typu wzrastało o 4% rocznie. Oznacza to, że zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się wsparciem transformacji cyfrowej przedsiębiorstw będzie istotnie wzrastać. Price Waterhouse Coopers wykazał w raporcie, że projekty zarządzane w metodologii Agile z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi, są o 28% skuteczniejsze niż projekty zarządzane w sposób tradycyjny. Zapotrzebowanie na kwalifikację potwierdzają również prace Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz liczne raporty np. Interim report – Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT), Raport IDC The Future Enterprise: Technology, Leadership and Value.
Wskazanie dostępnych źródeł:
Dojrzałość cyfrowa 2018 – na jakim jesteśmy etapie? Raport Digital Maturity, MIT Sloan Management Review & Deloitte Digital:
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/deloitte-digital/Articles/Raport-Digital-Maturity.html;
Strojny, J., & Szmigiel, K. (2015). Analiza porównawcza podejść w zakresie zarządzania projektami. Modern Management Review, 20(22 (3)), 249-265.;
Cyfrowa transformacja: Strategia na przyszłość czy pogoń za teraźniejszością? Digital Transformation 2016, Deloitte Digital Polska:
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/Digitaltransformationsurvey20151.html;
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_Digital_Cyfrowa_transformacja_raport%20(1).pdf;
Digital Landscape in Poland 2016, IDC & Oracle Polska:
https://www.idc.com/cee/events/63712-the-digital-landscape-in-poland;
DigitalIQ 2017, PwC:
https://www.pwc.pl/digitaliq2017;
Digital Transformation Report 2017, Microsoft Corporation:
https://info.microsoft.com/WE-MSFT-CNTNT-FY17-12Dec-08-DigitalTransformationReport2017284182_01Registration.html?wt.mc_id=AID565813_QSG_PR_NWS_131531;
2018 STATE OF DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION, IDG:
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/04/22/the-state-of-digital-business-transformation-2018/#3537368c5883;
https://resources.idg.com/download/white-paper/2018-digital-business.
Price Waterhouse Coopers, https://www.pwc.com/gx/en/actuarial-insurance-services/assets/agile-project-delivery-confidence.pdf.
Interim report – Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT).
Raport IDC The Future Enterprise: Technology, Leadership and Value.

Streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji projektu kwalifikacji

Brak

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikacje „Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją” może pracować w roli lidera transformacji cyfrowej, do którego obowiązków należeć będzie np.:
1. Analiza oraz propozycja rozwiązań z zakresu cyfryzacji organizacji.
2. Koordynacja oraz wdrożenie projektów z zakresu transformacji cyfrowej.
3. Analiza ryzyka związanego zarówno z wprowadzeniem nowych rozwiązań cyfrowych, jak i decyzją o tym, kiedy należy takiej transformacji dokonać.
4. Analiza interesariuszy transformacji cyfrowej w organizacji oraz wskazanie sposobu postępowania z nimi.
5. Przygotowanie komunikacji wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji (partnerzy biznesowi organizacji, których transformacja cyfrowa również będzie dotyczyć).
Kwalifikacja może być również istotna dla specjalistów zajmujących się tworzeniem rozwiązań informatycznych.

Uprawnienia do walidacji

Brak
Opis kwalifikacji: Centrum Modelowania Przestrzennego
Prognoza dostępności: X 2023r

Data włączenia kwalifikacji do ZSK

14 kwietnia 2023

Podstawa prawna

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII)
z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda

Efekty uczenia się

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację „Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją” samodzielnie,
w oparciu o zgromadzone dane, identyfikuje cele strategiczne organizacji, wykorzystując narzędzia analizy biznesowej
(np. mapa procesów), ustala potrzeby związane z procesem cyfryzacji, a także ustala parametry projektu takie jak: budżet
projektu, rozwiązania technologiczne (techniczne), harmonogram poszczególnych prac wraz z momentami kluczowymi,
zgodnie z którymi należy zweryfikować początkowe założenia projektu. Uzyskuje zgodę organu, któremu podlega, na
rozpoczęcie prac nad transformacją cyfrową. Określa interesariuszy i ich potencjalny wpływ na realizację projektu. Ponadto zapewnia komunikację z interesariuszami, w tym konsultuje wdrażane rozwiązania z ich perspektywy oraz wspiera
motywację i zaangażowanie poszczególnych interesariuszy w projekt. Osoba posiadająca tę kwalifikację przygotowuje
wymagania dotyczące kompetencji koniecznych do rozwinięcia organizacji oraz komunikację wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji w zakresie zmian organizacyjnych wynikających z wdrożenia nowych rozwiązań cyfrowych. Samodzielnie lub w porozumieniu z zespołem realizującym projekt cyfryzacji określa metodykę pracy projektowej i określa
miary sukcesu i kluczowe etapy działania. Dokonuje ewaluacji wdrożonych rozwiązań.

Informacje dotyczące Scenariusza Walidacji

Wymagania poprzedzające dla kandydatów

Kwalifikacja pełna z poziomem 6 PRK (lub wyższym)

Program szkolenia

Dostępne od X 2023.

Efekty uczenia się

Zestaw 1: Identyfikowanie potrzeb organizacji

 • Identyfikuje cele strategiczne organizacji
 • Definiuje cele projektu cyfrowego na podstawie celów strategicznych
 • Określa zakres oraz skalę projektu cyfrowego

Zestaw 2: Projektowanie procesu wdrożenia rozwiązań cyfrowych w organizacji

 • Planuje wdrożenie projektu cyfrowego
 • Dokonuje analizy interesariuszy projektu cyfrowego
 • Analizuje i rekomenduje rozwiązania technologiczne w zakresie cyfryzacji

Zestaw 3: Wspieranie wdrażania projektu cyfrowego

 •  Identyfikuje psychologiczne jednostkowe i zespołowe mechanizmy oporu wobec zmian technologicznych
 • Opracowuje plan komunikacji zmiany
 • Wspiera proces zmian w zachowaniach oraz postawach wobec wdrażanych rozwiązań

Zestaw 4:Ewaluacja wdrożonych rozwiązań

 • Przeprowadza ewaluację przebiegu i efektów projektu
 • Wykorzystuje dobre praktyki we wdrożeniu projektu

Pracownie szkoleniowo-egzaminacyjne

Opis stanowiska egzaminacyjnego

Brak

Zasoby kadrowe

Inne

Brak

Zasady przeprowadzania egzaminu i kryteria oceny

Brak

Koszty

Procedura odwoławcza

www.cmp3d.pl

Podręcznik

Wydawca: Centrum Modelowania Przestrzennego

Dostępne online: od X 2023

 

Zaufaj nam!!!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zadzwoń do nas +48 535 144 000
Napisz do nas kontakt@cmp3d.pl