Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D

Kod kwalifikacji w ZRK: Ministerstwo Cyfryzacji,
Status: Aktywna

Krótka charakterystyka kwalifikacji

Kwalifikacja „Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D” jest potwierdzeniem posiadania umiejętności prowadzenia zajęć oraz umiejętności utworzenia strukturalnego (wielopoziomowego, uwzględniającego wiele aspektów) programu nauczania.
Osoba posiadająca kwalifikację:
– przedstawia spektrum zastosowania modelowania, druku i skanu 3D w edukacji;
– posługuje się wiedzą na temat modelowania, drukowania oraz skanowania 3D;
– uczy zastosowania programów do modelowania;
– uczy umiejętności modelowania przedmiotów użytkowych oraz prostych części;
– przygotowuje modele 3D do wykonania wydruków;
– uczy obsługi drukarki 3D;
– uczy właściwości i różnic w materiałach wsadowych filamentach i żywicach;
– uczy prawidłowego drukowania przedmiotów;
– uczy metod diagnozowania i praktycznego rozwiązywania problemów z drukarką 3D;
– uczy obsługi skanera 3D;
– uczy podstaw przygotowania modelu 3D do skanowania, zasad nakładania markerów;
– uczy metod diagnozowania problemów podczas wykonywania skanów 3D;
– rozwija kreatywność i pomysłowość w procesach edukacyjnych;
– przygotowuje praktyczne ćwiczenia omawianych umiejętności;
– posiada kompetencje społeczne w zakresie samokształcenia się nauczycieli i trenerów.

druk 3d w szkole

Około 60 godzin szkolenia

BT ważność certyfikatu

Przyszłościowe kompetencje

Informacje o kwalifikacji

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji

Kwalifikacja “Nauczanie modelowania, drukowania i skanowania 3D” kierowana jest do: nauczycieli szkół podstawowych, nauczycieli szkół ponadpodstawowych, wykładowców akademickich, szkoleniowców, trenerów, specjalistów/projektantów CAD (ang. Computer Aided Design, tłum. Projektowanie Wspomagane Komputerowo) oraz absolwentów szkół wyższych wdrażających nowe metody i narzędzia nauczania, a w szczególności technologie i narzędzia cyfrowe. Kwalifikacja kierowana jest zarówno do osób potrzebujących poszerzyć swoje kompetencje, jak i do osób chcących się przekwalifikować, w szczególności osób związanych dotychczas z nauczaniem, np. nauczyciele powracający na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Uzyskaniem kwalifikacji mogą być także zainteresowani instruktorzy praktycznej nauki zawodu bądź osoby mające zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunowie praktyk zawodowych i opiekunowie staży uczniowskich oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, wynikających z obowiązku nałożonego na nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu dotyczącego uczestniczenia w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, mających na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy.
Nabycie kwalifikacji może też być okazją do przekwalifikowania się pracowników wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Miejskich i Wiejskich Domów Kultury, Bibliotek Publicznych.

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Nie dotyczy

Zapotrzebowanie na kwalifikację

Środowisko 3D zyskuje coraz większą popularność, co jest spowodowane zmianami jakie zachodzą w gospodarce m.in. odwróceniem się od produkcji masowej na rzecz produkcji dedykowanej, lokalnej, w mniejszych partiach, o spersonalizowanym charakterze. Obecnie modelowanie, druk i skan 3D to technologie, które zmienią oblicze wielu branż przemysłu, dlatego tak istotne jest nauczanie od podstaw druku i skanu 3D oraz projektowania obiektów trójwymiarowych poczynając już od szkoły podstawowej. Warto podkreślić, iż druk i skan 3D oraz modelowanie w środowisku 3D to nauka i rozwój zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Zgodnie z realizacją Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz z ideą uczenia się̨ przez całe życie kwalifikacja ta umożliwia rozwój wsparcia dydaktycznego i metodycznego, w tym: wspieranie merytoryczne w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć. W obecnej chwili brakuje odpowiednich miejsc (pracowni 3D), w których można realizować procesy szkoleniowe z zakresu modelowania, druku i skanu 3D. Kwalifikacja ta pozwoli na rozwijanie zaplecza technicznego, dydaktycznego i instytucjonalnego kształcenia zawodowego uwzględniającego rzeczywiste warunki pracy, tworząc pracownie druku 3D wg odpowiednich potrzeb i specjalizacji.
Przy obecnym tempie rozwoju technologii modelowania, drukowania i skanu 3D oraz realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” https://www.gov.pl/web/laboratoria, będącego inicjatywą edukacyjną Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech, dotyczącej wsparcia wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości, odczuwalny jest deficyt nauczycieli potrafiących kompleksowo zająć się nauczaniem technologii modelowania, druku i skanu 3D. Sprostanie tym wymaganiom będzie możliwe poprzez zaplanowanie systemowych rozwiązań edukacyjnych na poziomie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studiów, tak aby nauczając pobudzić kreatywność technologiczną, używając nowoczesnych narzędzi. Wytwarzanie przyrostowe obecnie stosowane jest w wielu gałęziach przemysłu.
Przyszłość technologii środowiska 3D w różnych branżach, w tym medycznej, motoryzacyjnej, lotniczej czy produkcji dóbr użytkowych jest weryfikowana i badana przez wiele firm, jedną z nich jest SmarTech. Analiza przyszłości technologii w kontekście branży naftowej i gazowej wskazuje kolejny duży segment gospodarki, który skorzysta na wdrożeniu technologii 3D w procesy produkcyjne. SmarTech diagnozuje, że wdrożenia technologii 3D w omawianych procesach wytwórczych może w najbliższej przyszłości osiągnąć wartość miliarda dolarów. W raporcie mowa jest o wdrożeniach z zakresu różnych metod wytwórczych oraz materiałów eksploatacyjnych – metali, polimerów, kompozytów i ceramiki. Dane udostępnione przez firmę SmarTech w raporcie „Additive Manufacturing with Metal Powders 2018” wskazują, że tempo wzrostu przychodów branży addytywnej, związane ze sprzętem, materiałami oraz oprogramowaniem, osiągnęło poziom 24,4% i przychody te wyceniane są na miliard dolarów. Co więcej, według długoterminowych prognoz do 2027 roku wartość rynku technologii przemysłowego druku 3D z metalu wyceniana będzie na 9,3 mld USD. Opublikowany przez SmarTech raport daje wyraźny obraz tego jak najprawdopodobniej rynek druku 3D z metali będzie się rozwijał na przestrzeni kolejnej dekady. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zainteresowania proszkami metalicznymi, szczególnie na przełomie lat 2019 i 2020. Zauważa się też dynamiczny rozwój technologii alternatywnych do proszkowych, co powoduje konieczność uczenia się procesów wytwarzania przyrostowego i śledzenia trendów rozwoju tych technologii.
Kwalifikacja “Nauczanie modelowania, drukowania i skanowania 3D” jest wsparciem procesu uczenia się, a uczestnicy otrzymują spójne i zweryfikowane informacje dotyczące ww. technologii. Przygotowanie uczestników zajęć do przyszłej kariery i nauczenie ich cennych umiejętności, wymaga odpowiedniego przygotowania oraz zaplanowanych działań. Służy jako dodatkowe narzędzie, pomagające w wielu obszarach edukacji i zapewnia nauczycielom nowe sposoby przekazywania ich wiadomości oraz aktualizowanie i doskonalenie swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu modelowania, drukowania oraz skanowania 3D. Właściwości druku 3D mają tę dodatkową zaletę, że utrzymują zainteresowanie młodych uczestników dzięki pomocy wizualnej. Proces projektowania, a następnie drukowania ich dzieła, pobudza kreatywność, a informacje zwrotne od pomysłu do tworzenia sprawiają, że proces uczenia się jest zarówno przyjemny, jak i co ważniejsze, sprawia, że nauka jest skuteczna. Nauczyciel lub trener posiadający ww. kwalifikację przy użyciu oprogramowania CAD, drukarki oraz skanera 3D przekształca każde zajęcia w interaktywną naukę. Niezależnie od tego, czy chodzi o drukowanie części szkieletu do wykorzystania na zajęciach z biologii, czy tworzenie prototypów na lekcjach inżynierii, proces ten wymaga eksploracji poprzez interakcję i stymuluje proces uczenia się. Trudne koncepcje stają się nie tylko widoczne, ale także namacalne. Wszystko, co można narysować na tablicy, można wyjaśnić za pomocą modeli, które uczestnicy zajęć mogą dotykać i badać pod dowolnym kątem. Szczególnie w przypadku zajęć plastycznych i technicznych celowe jest wykorzystanie możliwości prototypowania, aby wcielić w życie kreatywne pomysły i projekty uczestników.
Przemysł 4.0 to rewolucja przemysłowa napędzana przez rozwój nowych technologii, wśród których na szczególną uwagę zasługują technologie przyrostowe, zgodnie z wytycznymi Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w/w kwalifikacja wpisuje się w większość aspektów tam wymienionych, w szczególności w n/w obszary oddziaływania.
Obszar oddziaływania III Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – Kadry Uczące,
Temat działania 6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych kadr uczących w edukacji formalnej.
Ze szczególnym uwzględnieniem punktu 6.2. rozwijanie wsparcia dydaktycznego i metodycznego, w tym::
– wspieranie merytoryczne w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
– wspieranie w upowszechnianiu metod nauczania i uczenia się sprzyjających kształtowaniu postaw kreatywności i innowacyjności,
Obszar oddziaływania VII. Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną,
Temat działania: 23. Rozwijanie zaplecza technicznego, dydaktycznego i instytucjonalnego kształcenia zawodowego uwzględniającego rzeczywiste warunki pracy
23.1. wspieranie rozwoju zaplecza instytucjonalnego dla celów badawczych i rozwojowych kształcenia zawodowego;
23.2. doposażenie/wyposażenie, we współpracy między innymi z pracodawcami, pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego dla: szkolnictwa branżowego oraz szkolnictwa wyższego.

Coraz bardziej widoczna jest potrzeba tworzenia dla kadr uczących szerszych możliwości wiarygodnego certyfikowania nowych umiejętności, wspierających rozwój zawodowy osób uczących, podnoszących jakość ich pracy, możliwych do wykorzystania w procesach awansu oraz przekwalifikowania. Możliwość zdobywania nowych kwalifikacji może stać się czynnikiem podnoszącym atrakcyjność pracy polegającej na uczeniu innych. Wydaje się, że tworzenie szerszych możliwości nabywania i certyfikowania nowych umiejętności ma szczególne znaczenie dla nauczycieli szkół i przedszkoli, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują także wiele działań poza dydaktycznych, wynikających ze statutowych zadań szkoły/przedszkola.

Streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji projektu kwalifikacji

Brak

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację “Prowadzenie zajęć z modelowania, drukowania i skanowania 3D”, będzie mogła wykorzystać potwierdzone umiejętności m.in. w szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym, wyższym oraz wyspecjalizowanych jednostkach szkoleniowych (np. komercyjne jednostki edukacyjne typu placówki kształcenia ustawicznego itp.).
Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie mogła wykorzystać potwierdzone umiejętności w pracy w sektorze przemysłowym, jako szkoleniowiec, technolog, inżynier utrzymania ruchu czy konstruktor elementów wytwarzanych przyrostowo. Posiadanie kwalifikacji wiąże się także z możliwością świadczenia usług edukacyjnych w ramach własnej działalności gospodarczej.
Potencjalnym pracodawcą dla osoby posiadającej kwalifikację “Nauczanie modelowania, drukowania i skanowania 3D” mogą być również firmy z wielu sektorów przemysłu, w szczególności wdrażające technologie 4. rewolucji przemysłowej (np. motoryzacyjny, lotniczy, stoczniowy, itp.).
Osoba posiadająca kwalifikację może rozwijać kompetencje poprzez zdobywanie kolejnych kwalifikacji z obszaru np.: zaawansowane modelowania 3D, modelowanie powierzchniowe, programowanie maszyn CNC i robotów.

Uprawnienia do walidacji

Brak
Opis kwalifikacji: Centrum Modelowania Przestrzennego
Prognoza dostępności: X 2022r

Data włączenia kwalifikacji do ZSK

Brak

Podstawa prawna

Brak

Efekty uczenia się

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację “Prowadzenie zajęć z modelowania, drukowania i skanowania 3D” jest gotowa do samodzielnego prowadzenia zajęć, rozpoznaje możliwości zastosowania modelowania, drukowania oraz skanowania 3D w kształceniu. Posiada umiejętności kierowania procesami grupowymi, koordynuje pracę, określa zapotrzebowanie i przygotowuje plan prowadzenia zajęć z zakresu ww. tematyki. Potrafi określić i zaplanować wyposażenie sprzętowe oraz programowe pracowni 3D. Wskazuje źródła wiedzy z zakresu technologii modelowania, drukowania i skanowania 3D. Opracowuje zasady korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu pracowni. Określa rodzaj technologii druku 3D oraz materiałów (filamentów) dostosowanych do pracowni 3D. Osoba posiadająca kwalifikację przestrzega zasad etyki zawodowej, przygotowana jest również do działań w warunkach mniej lub bardziej przewidywalnych, o różnym poziomie złożoności. Dba o aktualizowanie i doskonalenie swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu modelowania, drukowania oraz skanowania 3D.

Informacje dotyczące Scenariusza Walidacji

Wymagania poprzedzające dla kandydatów

Nie dotyczy

Program szkolenia

Laboratoria Przyszłości: Cele i korzyści dla szkoły
Nowoczesne technologie w edukacji: modelowanie, drukarki i skanery 3D Rola nauczyciela w Laboratoriach Przyszłości

Obsługa Drukarek 3D oraz Podstawy Programowania

Podstawy obsługi drukarek 3D: Kalibracja, ładowanie materiałów Drukowanie 3D: Techniki i praktyczne zastosowania
Drukowanie 3D w kontekście podstawy programowej
Warsztaty praktyczne: Pierwsze kroki w drukowaniu 3D dla nauczycieli

Modelowanie w środowisku 3D i tworzenie pomocy dydaktycznych

Modelowanie 3D: Narzędzia i techniki
Praktyczne zastosowania modelowania 3D w edukacji
Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych: Koncepcje i praktyka Warsztaty praktyczne: tworzenie własnych modeli 3D

Zastosowanie skanera 3D i praktyki pedagogiczne

Skaner 3D w edukacji: Funkcje i możliwości
Integracja skanera 3D z innymi urządzeniami
Skuteczne wykorzystanie skanera 3D w praktyce pedagogicznej Warsztaty praktyczne: Scenariusze lekcyjne

Egzamin próbny – przygotowanie do walidacji

Test próbny (ćwiczenia)
Przygotowanie do egzaminu praktycznego na walidacji Podsumowanie szkolenia: Refleksje i plany na przyszłość Próbny egzamin i wręczenie certyfikatów uczestnictwa

Efekty uczenia się

1. Wyznaczanie zakresu nauczania wdrażania technologii modelowania, drukowania i skanowania 3D (16 godz.; PRK 6)
2. Prezentowanie wiedzy na temat modelowania, skanowania i druku 3D (16 godz.; PRK 6)
3. Prowadzenie zajęć z zakresu modelowania, skanowania i druku 3D (16 godz.; PRK 6)
4. Dostosowywanie planu nauczania do wieku i poziomu wiedzy z zakresu modelowania, drukowania i skanowania 3D (12 godz.; PRK 6)

Pracownie szkoleniowo-egzaminacyjne

Centrum Modelowania Przestrzennego posiada kompletnie wyposażone pracownie umożliwiające realizację zarówno szkoleń jak i egzaminów:

W skład pracowni wchodzą drukarki 3D:

 • 2 szt   MakerBot Method i Method X (FDM)
 • 1 szt    MakerBot Z18 (FDM)
 • 12 szt  MakerBot Sketch (FDM)
 • 8 szt   Flashforge Adventurer 3 (FDM)
 • 4 szt   Flashforge Adventurer 4 (FDM)
 • 2 szt   Formlabs Form 3 (LFS)
 • 4 szt   Dazz3D (SLA)
 • 10 szt Atherbot jednoextruderowe   (FDM, otwarte)
 • 10 szt Atherbot dwuextruderowe mix. kolor (FDM, otwarte)

Minimalne parametry urządzenia w technologii FDM:
Obszar roboczy – 150 x 150 x 150 mm
Forma materiału – Szpula
Średnica materiału – 1,75 mm
Średnica dyszy – 0,4 mm
Struktury podporowe – Usuwalne mechanicznie – drukowane z materiału modelowego
Ekstruder – Pojedynczy
Platforma robocza – Perforowana, podgrzewana
Łączność – Wifi, Pendrive, Karta SD (w zestawie)
Filament – PLA, PLA Tough
Zewnętrzne materiały – Obsługiwane
Obsługiwane typy plików wejściowych- .stl, .obj
Obsługiwane systemy operacyjne – Mac OS / Windows 10 i nowsze
Parametry temperaturowe
Maksymalna temperatura druku (ekstrudera)- 240˚ C
Maksymalna temperatura platformy- 100˚ C
Temperatura pomieszczenia dla pracującego urządzenia- 18-30˚ C16 komputerów z systemem operacyjnym Windows 10, min. 8 GB pamięci operacyjnej, dedykowaną kartą graficzną wyposażoną w min.  4GB pamięci własnej oraz następującymi programami:

Programy do modelowania: Tinkercad, 3D Builder, Fusion 360, Solidworks, Inventor, (do uzgodnienia);

Slicer: MakerBot Print, FlashPrint, Repetier, PrusaSlicer, PreForm lub alternatywny (do uzgodnienia);

Opis stanowiska egzaminacyjnego

Instytucja prowadząca walidację zapewnia:
1) salę egzaminacyjną z komputerami (jedno stanowisko na jednego kandydata) z dostępem do sieci celem realizacji części teoretycznej walidacji;
2) stanowisko komputerowe z podłączonym rzutnikiem multimedialnym do przeprowadzenia prezentacji podczas części praktycznej walidacji;
3) pracownię wytwarzania przyrostowego z co najmniej dwoma technologiami wytwarzania przyrostowego oraz co najmniej jedną technologią inżynierii odwrotnej, wyposażoną w materiały właściwe dla posiadanych technologii druku 3D (filament, żywice, proszki polimerowe, materiały do postprocessingu: rozpuszczalniki itp.); próbki wydruku z technologii dostępnych podczas weryfikacji.

Zasoby kadrowe

W procesie walidacji bierze udział komisja walidacyjna, składająca się z 3 asesorów, która przeprowadza część praktyczną. Osoba będąca asesorem może być jednocześnie operatorem systemu egzaminacyjnego i osobą nadzorującą przebieg testu teoretycznego prowadzonego poza systemem elektronicznym.
Operator systemu egzaminacyjnego musi posiadać: – wykształcenie minimum wyższe licencjackie (PRK VI), – znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji – umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

Wymagania dla Egzaminatora

Aby weryfikować efekty uczenia się określone w kwalifikacji, każdy członek komisji musi znać zasady przeprowadzania walidacji i stosowane metody. Każdy członek komisji walidacyjnej musi spełniać łącznie następujące kryteria:
– wykształcenie co najmniej na poziomie PRK VI
– doświadczenie min. 2 lata w pracy z technologiami przyrostowymi lub doświadczenie min. 2 lata w systemie edukacji (szkoła, placówka edukacyjna, ośrodki szkoleniowe, itp.), przy czym przynajmniej 1 członek komisji musi mieć doświadczenie w pracy z technologiami przyrostowymi oraz przynajmniej 1 członek komisji musi mieć doświadczenie w systemie edukacji.

Przewodniczący komisji musi posiadać:
– kwalifikację pełną z poziomem co najmniej wyższym magisterskim (PRK VII) oraz udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe lub naukowe w dziedzinie modelowania, drukowania oraz skanowania 3D.

Zasady przeprowadzania egzaminu i kryteria oceny

Weryfikacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej wykorzystuje się metodę testu teoretycznego przeprowadzanego przy pomocy systemu elektronicznego w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Przewidu- je się też możliwość przeprowadzenia części teoretycznej w trybie pisemnym (bez użycia systemu elektronicznego).

Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej.

W części praktycznej stosuje się następujące metody weryfikacji: obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja) lub obserwacja w warunkach rzeczywistych, uzupełnione każdorazowo prezentacją, wywiadem ustrukturyzowanym lub wywiadem swobodnym (rozmową z komisją).

Koszty

Koszt przeprowadzenia egzaminu oraz koszt certyfikacji wynosi:

 • 3400 zł brutto

Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które zakończyły walidację z wynikiem pozytywnym.
Zobacz warunki i procedurę zgłoszeń egzaminów ZSK na www.cmp3d.pl

Procedura odwoławcza

www.cmp3d.pl

Podręcznik

Nauczanie druku 3D

 • Wydawca: Centrum Modelowania Przestrzennego

Dostępne online: od VI 2023

 

Certyfikat

Zaufaj nam!!!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zadzwoń do nas +48 535 144 000
Napisz do nas kontakt@cmp3d.pl