Kod kwalifikacji w ZRK: 3C521900010

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w włączenie kwalifikacji do rynku „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 17.12.2018 r., poz. 1220).

Druk 3 jedna z najdynamiczniej to obecniej się dzieje. technologia ta została zastosowana, ponieważ teraz: Aktualnie aktualnie wydruk 3D są obecnie nie tylko w ograniczaniu się na stole, ale w przeszłości i małych przedsiębiorstw i także coraz częściej pojawiają się do gospodarstw domowych. Służą przede wszystkim do prototypowania, ale też testów, testów funkcjonalnych czy niskoseryjnej produkcji elementów końcowych. Druk 3D znajduje się w architekturze, motoryzacji, zmiana lotniczym, w branży jubilerskiej, medycynie, ale także w budownictwie czy kierownictwie iz całą polityką, która podlega przyszłemu sektorowi gospodarki.

Kwalifikacja do osób zainteresowanych nabyciem udostepniam udostepniania udostepnien udostepnionych i obsługi klienta 3, osób, które chcą potwierdzać kwalifikacje w zakresie obsługiwania się techniką druku 3D oraz osób, które na co dzień mają się usadowić rozumianym sposobem i chcą nabyć usługi obsługiwania techniką druku 3D, poszerzenie tym samym zakresem swoich kwalifikacji.

 

 

 

Posiadacz certyfikatu Centrum Modelowania Przestrzennego z zakresu programowania i obsługiwania procesu druku 3D:

  • jest gotowy do samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych,
  • charakteryzuje technologie oraz maszyny wykorzystywane w procesach druku 3D,
  • na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D przygotowuje proces wydruku obiektu,
  • korzysta z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu,
  • dobiera parametry procesu druku 3D,

  • przygotowuje drukarkę 3D do realizacji procesu zgodnie z wybraną technologią,
  • określa potencjalny wpływ warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu,
  • uruchamia drukarkę, monitoruje przebieg procesu druku oraz podejmuje czynności zmierzające do finalizacji tego procesu,
  • wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
CMP

Certyfikat zachowuje ważność przez 5 lat. Po tym czasie konieczna jest ponowna weryfikacja efektów uczenia się. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczalne są metody: analiza dowodów, test wiedzy, symulacja, rozmowa z komisją.

Wymagania poprzedzające dla kandydatów

Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Egzamin

Weryfikacja składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) i egzaminu praktycznego.
Test wiedzy przeprowadzany jest w ośrodku egzaminacyjnym przy pomocy elektronicznego systemu. Osobie egzaminowanej podczas rozwiązywania testu nie wolno korzystać z innych aplikacji (w tym otwierać stron internetowych) niż system do przeprowadzania egzaminu.
W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: symulacja i rozmowa z
komisją. Analiza dowodów możliwa jest tylko w przypadku umiejętności „Przygotowuje model CAD 3D na potrzeby wytworzenia obiektu”.

ZESTAW I: PRZYGOTOWANIE PROCESU DRUKU 3D NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI
1. Dobiera parametry druku 3D:
– omawia parametry procesu i nastawy drukarki 3D;
– nastawia parametry modelu zgodnie z możliwościami technologii.
2. Dobiera technologię druku 3D do wytworzenia obiektu:
– rozróżnia technologie druku 3D;
– omawia zasady działania drukarek 3D w oparciu o rozróżniane technologie;
– wskazuje optymalną technologię do wytworzenia obiektu graficznego.
3. Przygotowuje model CAD 3D na potrzeby wytworzenia obiektu:
– identyfikuje kształt i wymiary modelu na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej;
– obsługuje urządzenia wskazujące z uwzględnieniem obracania (manipulowania) modelem 3D w wirtualnej przestrzeni oprogramowania;
– rozróżnia formaty plików CAD 3D;
– weryfikuje poprawność kształtu i wymiaru modelu CAD 3D w odniesieniu do wybranej technologii;
– konwertuje pliki na format obsługiwany przez drukarki 3D.

ZESTAW 2: REALIZOWANIE PROCESU DRUKU 3D
1. Uruchamia drukarkę 3D:
– omawia zasady kalibracji drukarek 3D;
– sprawdza stan kaset materiałowych oraz zgodność typu materiału z parametrami nastaw wynikającymi z parametrów modelu;
– sprawdza gotowość drukarki 3D do pracy;

– sprawdza nastawy drukarki 3D pod kątem dostosowania procesu do wymagań stosowanego materiału;
– uruchamia proces druku 3D.
2. Przygotowuje drukarkę do druku 3D:
– omawia potencjalny wpływ warunków środowiska pracy drukarki 3D oraz zdarzeń losowych na rezultat procesu
druku;
– omawia zasady uruchamiania drukarek 3D w rozróżnianych technologiach dostępnym dla zleceniodawcy.
3. Monitoruje proces druku 3D:
– omawia przebieg procesu druku 3D;
– charakteryzuje zdarzenia wymagające awaryjnego zatrzymania druku 3D;
– wskazuje i charakteryzuje możliwości wystąpienia potencjalnych wad obiektu wynikających z nieprawidłowego
działania drukarki 3D;
– sprawdza prawidłowość przylegania wytwarzanego obiektu do stołu roboczego drukarki 3D;
– stwierdza zgodność wytworzonego obiektu 3D z dokumentacją.
4. Finalizuje proces druku 3D:
– weryfikuje zakończenie pracy przez drukarkę 3D;
– wyjmuje obiekt z komory roboczej drukarki 3D i usuwa struktury podpierające model oraz ewentualny nadmiarowy materiał modelowy z komory roboczej maszyny oraz ze ścian zewnętrznych wytworzonego obiektu;
– czyści i zabezpiecza drukarkę 3D po zakończeniu pracy.